logo

Intro

Stoplichttabel blok 5

Eigen regie niet altijd haalbaar voor iedereen

Wanneer wordt ingezet op meer ruimte voor diversiteit en keuzevrijheid, opgaven vanuit het perspectief ‘Heft in eigen handen’, zullen er kwetsbare groepen zijn die daarvoor onvoldoende zijn toegerust, waardoor ze niet meer volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dat is een opgave vanuit het perspectief ‘Iedereen doet mee’.

Veel Nederlanders zijn voor het principe van meer eigen verantwoordelijkheid en minder overheid. Aan de andere kant is ruim 15% van de bevolking ook bang dat meer eigen verantwoordelijkheid leidt tot grotere maatschappelijke ongelijkheid. Niet elke burger is immers even zelfredzaam en kan, durft of wil in de zorg een mondige, actieve patiënt zijn. Voor kwetsbare groepen mensen, zoals dak- en thuislozen, is zelfregie en autonomie extra moeilijk. Daarin hebben ook overheden in de toekomst een rol, bijvoorbeeld via de Wmo.

Toelichting op de tabel

Expertgroepen scoorden de toekomstscenario’s op een aantal indicatoren, ten opzichte van de huidige situatie en het trendscenario. Een toekomstscenario kan op vier manieren uitwerken op een indicator: verbeterd (donkergroene driehoek in de tabel), licht verbeterd (lichtgroene cirkel), gelijk (geel vierkant) of verslechterd (oranje driehoek). In deze tekst beschrijven we een deel van de scores in de tabel. Waar mogelijk onderbouwden we de expertoordelen met resultaten uit onderzoek. Als een toekomstscenario positief of neutraal uitwerkt op een of meer indicatoren van andere scenario’s spreken we van een kans. Is er sprake van een verslechtering op een van de indicatoren spreken we van een keuze.

Lees meer

Menu